PPÚ Veľké Hoste

Na základe zmluvy o dielo č. 092/03 medzi Ministerstvom pôdohospodárstva SR a firmou GERYS s.r.o., ul. SNP 22, Bánovce nad Bebravou boli dňa 14.1.2004 začaté práce na diele „Projekt pozemkových úprav v k.ú. Veľké Hoste“.

Pozemkové úpravy sú vykonávané na základe zákona č. 330/91 Zb o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

Dňa 2.3.2009 Obvodný pozemkový úrad v Trenčíne ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods.5 zákona č. 330/91 Zb. rozhodnutím č. H/2009/00027-107 schválil podľa § 13 ods.6 zákona projekt pozemkových úprav v kat. úz. Veľké Hoste.

V súčasnosti je dokončená III.etapa - Vykonanie projektu pozemkových úprav. V rámci tejto etapy sa vyhotovila tzv. obnova katastrálneho operátu novým mapovaním (ktorý je potrebný k zápisu celého projektu do katastra nehnuteľností). Týmto prácam predchádzala aktualizácia registra pôvodného stavu a registra nového stavu (aby bol projekt k zápisu do katastra aktuálny).

Dňa 29.4.2011 bolo vydané rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav pod č. H/2011/00020-002,  Obvodným pozemkovým úradom v Trenčíne.

Komasačný koeficient pozemkov: 1,2805
Komasačný koeficient vlastníctva: 4,5675